Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. ​DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z KANCELARIĄ ANALIZY DORADZTWO FINANSE sp. z o.o.

Dla osób kontaktujących się z nami telefonicznie, listownie, e-mailowo, w tym dla osób zamawiających ofertę

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka KANCELARIA ANALIZY DORADZTWO FINANSE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Słubickiej 18, NIP: 8943163748, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy, Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000882920 (dalej: Administrator)

Kontakt z Administratorem: możesz skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie na wskazany wyżej adres siedziby lub pisząc na adres e-mail: biuro@kancelaria-adf.pl

Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych

Udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie – przetwarzamy Twoje dane, aby móc udzielić odpowiedzi na skierowane przez Ciebie pytanie – w formie listownej, e-mailowej lub telefonicznej – i prowadzenia dalszej korespondencji w celu rozwiązania zgłoszonego przez Ciebie problemu. Podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes). Twoje dane będą przetwarzane na tej podstawie przez okres 2 lat od dnia ostatniego kontaktu.

Przygotowanie i przesłanie oferty – jeżeli zamówisz ofertę naszej firmy, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przygotowania takiej oferty i przesłania jej do Ciebie na wskazany adres e-mail lub w inny wskazany przez Ciebie sposób. Podstawą w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie przez nas czynności na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane na tej podstawie przez okres ważności przedstawionej oferty, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

Dochodzenie, ustalenie i obrona roszczeń – będziemy przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, które mogą wystąpić w związku z przygotowaną ofertą lub przesłanym przez Ciebie zapytaniem. Podstawą prawna jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes). Twoje dane będziemy przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą przez nas udostępnione podmiotom, z którymi współpracujemy i z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te przetwarzają dane w naszym imieniu. W szczególności podmiotami takimi są: administrator systemu wspierającego pracę naszej firmy, a także hostingodawca.

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do: dostępu do swoich danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach jednak niepodanie takich danych może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojego zapytania.

II. DLA KLIENTÓW KANCELARII ANALIZY DORADZTWO FINANSE sp. z o.o.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka KANCELARIA ANALIZY DORADZTWO FINANSE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Słubickiej 18, NIP: 8943163748, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy, Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000882920 (dalej: Administrator)

Kontakt z Administratorem: możesz skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie na wskazany wyżej adres siedziby lub pisząc na adres e-mail: biuro@kancelaria-adf.pl

Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych

Zawarcie i realizacja umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia z Tobą umowy i jej realizacji. Podstawą prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane na tej podstawie przez czas trwania umowy/wykonywania usługi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z takiej umowy.

Prowadzenie rozliczeń – przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia rozliczeń (wystawiania faktur, not księgowych itp.). Podstawą prawna w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek prawny, który na nas ciąży. Twoje dane osobowe zebrane w ramach wystawiania i przyjmowania faktur VAT będą przez nas przetwarzane przez okres 5 lat.

Rozpatrywanie reklamacji – w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej świadczonych przez nas usług będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu jej rozpatrzenia. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO nakładający na nas obowiązek rozpatrywania takich reklamacji, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie podnoszenia jakości usług. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu reklamacji.

Realizacja innych obowiązków prawnych – będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji innych obowiązków prawnych nakładanych na nas przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w celu realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podstawą w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, poza przypadkami, w których przepis prawa nakłada na nas obowiązek przechowywania danych przez inny okres czasu.

Dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń oraz windykacja należności – będziemy przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń oraz w celu windykacji należności. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Na tej podstawie dane przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń właściwy dla danego stosunku (np. 3 lata w przypadku roszczeń wynikających z umów z przedsiębiorcami, 6 lat w przypadku roszczeń wynikających z umów konsumenckich).

Prowadzenie działań marketingowych, w szczególności przesyłanie informacji o nowych usługach i promocjach – na podstawie wyrażonej przez Ciebie odrębnie zgody. Podstawą prawną jest w tym przypadku Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane przetwarzane są przez nas na tej podstawie do momentu wycofania przez Ciebie zgody, nie dłużej niż przez okres 5 lat od udzielenia zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą przez nas udostępnione podmiotom, z którymi współpracujemy i z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te przetwarzają dane w naszym imieniu. W szczególności podmiotami takimi są: administrator systemu wspierającego pracę naszej firmy, hostingodawca, biuro rachunkowe, biura informacji gospodarczej, kancelarie windykacyjne, kancelarie prawne.

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do: dostępu do swoich danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Możesz to uczynić kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, poza danymi przetwarzanymi na podstawie Twojej zgody, których podanie jest nieobowiązkowe i nie wpływa na możliwość zawarcia i realizacji umowy.

III. DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KANCELARIĄ ANALIZY DORADZTWO FINANSE sp. z o.o.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka KANCELARIA ANALIZY DORADZTWO FINANSE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Słubickiej 18, NIP: 8943163748, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy, Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000882920 (dalej: Administrator)

Kontakt z Administratorem: możesz skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie na wskazany wyżej adres siedziby lub pisząc na adres e-mail: biuro@kancelaria-adf.pl

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od naszego klienta/kontrahent, którego reprezentujesz/jesteś pracownikiem lub współpracownikiem (dalej: „Klient/Kontrahent”), w związku z zawarciem lub realizacją umowy.

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu, służbowego adresu e-mail, stanowiska, miejsca pracy, a także inne dane niezbędne do realizacji umowy, którą zawarliśmy z Klientem/Kontrahentem, udostępnione nam przez takiego Klienta/Kontrahenta.

Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych

Wykonanie i monitorowanie wykonania umowy zawartej z Klientem/Kontrahentem, w szczególności w celu kontaktowania się z Tobą, jako osobą wskazaną przez Klienta/Kontrahenta do kontaktu w sprawach konkretnej umowy, w celu przekazywania i pozyskiwania informacji związanych z realizacją takiej umowy. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas trwania umowy zawartej z Klientem/Kontrahentem, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

Wykonywanie obowiązków prawnych – Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji obowiązków prawnych nakładanych przez nas przez przepisy prawa. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okresy uregulowane konkretnymi przepisami prawa ustalającymi dany obowiązek prawny, który realizujemy.

Ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń – Twoje dane przetwarzamy w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach wykonywania umowy z Klientem/Kontrahentem. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na tej podstawie Twoje dane przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z umowy z Klientem/Kontrahentem.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą przez nas udostępnione podmiotom, z którymi współpracujemy i z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te przetwarzają dane w naszym imieniu. W szczególności podmiotami takimi są: administrator systemu wspierającego pracę naszej firmy, hostingodawca, biuro rachunkowe, biura informacji gospodarczej, kancelarie windykacyjne, kancelarie prawne.

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do: dostępu do swoich danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 

 1. ​KANCELARIA ANALIZY DORADZTWO FINANSE sp. z o.o. (dalej: KANCELARIA ADF) wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez stronę do Twojego urządzenia końcowego i przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie).
 2. KANCELARIA ADF przechowuje pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu:
  a) obsługi statystyk dotyczących odwiedzin strony i zapamiętywania Twoich ustawień,
  b) zbierania i analizowania danych oraz tworzenia statystyk na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony www.kancelaria-adf.pl.
 3. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Nie stanowi to przeszkody w dostępie do naszej strony internetowej, ale może wpływać na ograniczenie jej niektórych funkcji.
 4. Możesz usunąć przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub odpowiednie oprogramowanie służące do tego celu.
 5. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.
 6. W ramach strony www.kancelaria-adf.pl KANCELARIA ADF wykorzystuje narzędzia wspierające w zbieraniu danych statystycznych i tworzeniu reklam, takie jak: Google Analytics oraz Google Ads.
 7. Google Analytics oraz Google Ads używa plików cookies w celu umożliwienia KANCELARII ADF przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy trafiają na stronę www.kancelaria-adf.pl.
 8. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze strony www.kancelaria-adf.pl przez Użytkowników przekazywane są spółce Google Inc.
 9. Google Inc może przekazywać w/w informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google, Inc.
 10. Możesz zablokować wykorzystywanie swoich danych w celu prowadzenia przez nas analityki.

Zadzwoń do nas

71 / 307 53 38

Napisz do nas

biuro@kancelaria-adf.pl

2021 © Kancelaria ADF sp. z o.o. Proudly powered by DOPE

Polityka Prywatności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Skip to content